Clusiaceae

Chrysochlamys
Clusia
Garcinia
Moronobea
sp
Tovomita